Feminització de la política local a Dakar

El projecte sorgeix de la xarxa de drets sexuals i reproductius a la ciutat de Dakar constituïda en un projecte executat per l'ID i finançat per la cooperació catalana (2019) en la que s'identifica la necessitat de donar suport a les lideresses locals per treballar per la feminització de les polítiques.


Juntament amb l'Associació feminista Siggil Jigéen i l’Association des Juristes Sénégalaises (contraparts) i s'estableix un consorci de col·laboració entre la Mairie de Dakar i les communes de 7 districtes per tal de Feminitzar les polítiques locals a la municipalitat de Dakar. Les activitats estaran encaminades a conèixer les injustícies de gènere, enfortir el discurs jove, la capacitat d'incidència política i d'innovació social dels moviments feministes i de les dones electes de Dakar i generar processos de consens per la identificació de plans de gènere als districtes. Les principals activitats proposades son la construcció d’una xarxa d’acompanyament al Mapa de Focus de Masclismes i resistències feministes, les accions culturals per la celebració del 25N i la constitució d’ideari feminista jove, la formació en innovació social en polítiques feministes i els processos de participació i consens per la generació dels Plans local d’Estratègies de feminització de polítiques.

El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

Tipus de projecte