Problemes de visió causants i no causants d'impediment visual en una població laboral de Catalunya

Autoria:
Laura Guisasola, Ricard Tresserras, Anna Rius, Adriana López-Dóriga, Elisabeth Purtí
Data de publicació
Descripció

Objectius. Analitzar la distribució dels problemes visuals causants i no causants d'impediment visual en una població laboral i la seva relació amb la classe social.

Mètodes: Estudi transversal d'una població de treballadors per compte aliena de Catalunya, de 16 a 65 anys sotmesos a l'examen de salut de la Sociedad de Prevención Asepeyo de l'any 2009 (86.831 persones, 59.397 homes, 27.421 dones) Es van calcular les prevalences de problemes visuals causants i no causants d'impediment visual per edat, sexe i classe social basada en l'ocupació i es van analitzar les relacions amb models de regressió logística.

Resultats: Un 2,2% (IC95% 2,1-2,3) de la població activa ocupada estudiada, pateix problemes visuals que originen impediment visual fins i tot amb la seva correcció habitual. Després d'ajustar per edat, s'obté en els treballadors de classe V un risc d'impediment visual 2,4 vegades major que en la classe I.

Conclusions: Les majors prevalences i riscos d'impediment visual afecten a les dones, els treballadors d'edat avançada i els grups socials més desfavorits. Per contra, els problemes de visió resolts amb correcció i no causants d'impediment visual es concentren en els treballadors no manuals.