Ricard Tresserras

Visual Correction and Occupational Social Class

Purpose. To determine whether types of optical correction for refractive error are associated with sex, social class, and occupational group in the working population.

Methods. A cross-sectional study was carried out among employees in Catalonia (Spain) aged 16 to 65 years who underwent the Asepeyo Prevention Society health examination in 2009 (86,831 participants: 59,397 men and 27,421 women). The type and purpose of refractive correction used were self-reported, as were sociodemographic variables; visual

Prevalència i càrrega de defectes visuals a Catalunya

L'objectiu d'aquest article és determinar la prevalença de defectes visuals a Catalunya i analitzar les desigualtats en visió.

Estudi transversal en població major de15 anys d'edat (7.881 homes i 8.045 dones) a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2006. Es van usar models de regressió logística per calcular les odds ràtio ajustades per edat, estat civil, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i situació laboral amb un interval de confiança (IC) del 95%.