Pilar Brugulat-Guiteras

Prevalència i càrrega de defectes visuals a Catalunya

L'objectiu d'aquest article és determinar la prevalença de defectes visuals a Catalunya i analitzar les desigualtats en visió.

Estudi transversal en població major de15 anys d'edat (7.881 homes i 8.045 dones) a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2006. Es van usar models de regressió logística per calcular les odds ràtio ajustades per edat, estat civil, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i situació laboral amb un interval de confiança (IC) del 95%.